మెటామాస్క్‌కి ఫాంటమ్ (FTM)ని ఎలా జోడించాలి

ఫాంటమ్ (FTM) DeFi స్పేస్‌లలో కొత్త అవకాశాలు మరియు గొప్ప ప్రయోజనాలతో నిండి ఉంది. ఈ వివరణాత్మక మార్గదర్శిని చదవడం ద్వారా మెటామాస్క్‌కి ఫాంటమ్‌ను ఎలా జోడించాలో తెలుసుకోండి.